เตรียมตัวสมัครสินเชื่อเงินสด

บางทีคนเราก็มีความต้องการและจำเป็นที่ต้องใช้เงินเพื่อสนองความต้องการของตัวเอง เพื่อนำมาลงทุนทำธุรกิจ ใช้จ่ายในครอบครัว ซื้อบ้าน ซื้อรถ เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ   การสมัครสินเชื่อเงินสดก็เป็นอีกช่องทางนึ่งสำหรับผู้มีรายได้ประจำ   เมื่อมีความจำเป็นต้องขอสินเชื่อแล้ว สิ่งที่ผู้ขอสินเชื่อต้องคำนึงเสมอคือความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของตนเอง   โดยทางผู้ให้สินเชื่อแต่ละที่ต่างก็จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าผู้ขอมีกำลังเพียงพอที่จะนำเงินมาผ่อนชำระหนี้มากน้อยเพียงไร แต่ละที่ก็อัตราดอกเบี้ยต่างกันไป ผู้ขอต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนหรือไปขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อน โดยแต่ละที่จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาตลอด ดังนั้นเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ผู้ขอต้องมีการเตรียมตัวสมัครสินเชื่อเงินสดก่อนดังนี้

  1. เตรียมประวัติด้านการเงินของตัวเอง

ประวัติการเงินของตัวบุคคล เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขอสินเชื่อเพราะแสดงถึงความมั่นคงด้านการเงินของตนเอง   ผู้ขอส่วนใหญ่จะไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาในส่วนนี้มาก อาทิเช่น ติด Blacklist เพราะเคยมีประวัติการค้างชำระหรือไม่ชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด มีภาระต้องผ่อนบ้านหรือผ่อนรถ บัญชีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เป็นต้น ถ้าประวัติเป็นแบบนี้คงไม่มีผู้ให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำเงินมาชำระได้ ดังนั้นสิ่งที่ผู้ขอควรทำคือ ชำระหนี้ให้หมดก่อนหรือควรจะมีเงินเก็บในบัญชี ถ้าผู้ขอเคยติด Blacklist ควรเช็คสถานะดูว่าทางธนาคารนั้นได้ปลดออกไปหรือยัง

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 อายุ 20-60 ปีบริบูรณ์

2.2 สัญชาติไทย

2.3 กรณีผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีรายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

2.4 กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว   ต้องมีรายได้สุทธิต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป

2.5 อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป

  1. เตรียมเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

3.1 ใบสมัครสินเชื่อเงินสดที่ต้องการยื่น

3.2 สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน

3.4 กรณีผู้มีรายได้ประจำ

– สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง ไม่เกิน 2 เดือน

– สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนนับจากปัจจุบัน

– สมุดบัญชีธนาคารที่มีเงินเข้าออกประจำและบัญชีเงินฝาก

3.5   กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

– สำเนารับรองการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด จากกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน

– สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือนนับจากปัจจุบัน

– สมุดบัญชีธนาคารที่มีเงินเข้าออกประจำและบัญชีเงินฝาก

3.6   เบอร์โทรและที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก

แต่ละที่จะมีเกณฑ์การพิจารณาต่างกันไป ผู้ขอต้องศึกษาแต่ละที่ให้ดีก่อน   เมื่อผู้ขอเตรียมตัวสมัครสินเชื่อเงินสดแต่ละหัวข้อที่กล่าวมาครบแล้ว   การที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป….